Ինթրա հոգեկան առողջության կենտրոնում անվճար հոգեբանական և հոգեբուճական խարհրդատվական ծառայություններից օգտվողների՝ սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկ

1. Աղքատության (ընտանեկան) նպաստի համակարգում ընդգրկված 36,00 և ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաստառուներ
2. Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ (մինչև 18 տարեկան)
3. Արցախի ազատամարտի մասնակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների անմիջական անդամներ
4. Մանկատներում, հատուկ հաստատություններում և ծերանոցներում խնամվողներ

ներկայացվող փաստաթղթեր

1. Տեղեկանք տրված սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության կողմից
2. Տեղեկանք՝ երեխայի գտնվելու տարածքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի կողմից, որպես առանց ծնողական խնամքի մնացած երախա հաշվառված լինելու վերաբերյալ
3. Տեղեկանք՝ տրված ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից
4. Գրություն՝ տրված համապատասխան հաստատության կողմից։

Print Friendly