Մեր բազմամասնագիտական փորձառու թիմը իրականացնում է հոգեբանական աջակցություն` կիրառելով հետևյալ ձևերը՝ հոգեբանական խորհրդատվություն, հոգեբանական թերապիա, հոգեբանական կորեկցիա:

Մեր մասնագետները կիրառում են տեսական տարբեր մոտեցումներ և գործնական հնարներ, որոնցից առավել գործածականներն են՝ իմացական-վարքային, հումանիստական, հոգեվերլուծական և հոգեդինամիկ թերապիայի ուղղությունները:

Հոգեբանական աջակցության ծառայություններն իրականացվում են անհատական և խմբային: